Ubıh/Pekhi/tʷaχə, Убыхи ,
ANA SAYFA
UBIHLAR
UBIHÇA
Ubıhça Çalışmalar
Yazılar
Galeri
Videolar
FORUM
Mutfağımız
Ziyaretçi defteri
Yönetici
Adigece Ders (Latin)
Adigece Konuşma Klavuzu
=> Tanışma, selam, vedalaşma
=> Yaş ve Aile
=> Teşekkür etme
=> Hitap ve Rica
=> Razı olma, Reddetme
=> Üzüntü, Acıma, Özür dileme
=> Kutlama, Dilek
=> Davet etme
=> Kadeh kaldırma
=> Sevgi, arkadaşlık
=> Dil
=> Tercüme etme
=> İş, Meslek
=> Örf, Adet, Toplantı
=> Doğal ortam
=> Zaman
=> Soru sorma
=> Sosyal Yaşam
=> Seyahat
=> Yemek
=> Şehirde
=> Alışveriş
=> Sağlık
=> Ulaşım
=> Hava durumu, tabelalar, Spor
 

 

Facebook'ta Paylaş

Soru sorma

 

SORU KELİME VE İFADELERİ

WUPÇÇ'EXEMRE WUPÇÇ'E KHE'UAÇ'EXEMRE

УПЧIЭХЭМРЭ УПЧIЭ КЪЭIУАКIЭХЭМРЭ

Kim?

Xet?

Хэт?

Ne?

Sıd?

Сыд?

Nerede?

Tıde / Teşı'a?

Тыдэ / ТэщыIа?

Ne zaman?

Sıdiğo?

Сыдигъо?

Niçin? / Neden?

Sıd pay? / Sıde?

Сыд пай?

Niye dersen / Çünkü

Sıda p'ome

Сыдa пIoмэ

Nasıl? / Nasıl olarak?

Sıdewu / Tawuştewu / Sıdewuştewu?

Сыдэу / Таущтэу / Сыдэущтэу?

Neyle?

Sıdç'e

СыдкIэ

Ne gibi?

Tare / Tedıre / Sıd fed?

Тарэ / Тэдырэ / Сыд фэд?

Hangisi? Kaçıncı?

Tarı?

Тары?

Nereye?

Tıde / Te?

Тыдэ / Тэ?

Nereden?

Tıde / Te?

Тыдэ / Тэ?

Kaç / Ne kadar?

Thapş / Sıd fediz?

Тхьапш / Сыд фэдиз?

Kiminle?

Xet wuiğusewu / Xetre xetrewu?

Хэт уигъусэу / Хэтрэ хэтрэу?

Kim bu?

Xet mır?

Хэт мыр?

Ne bu?

Sıd mır?

Сыд мыр?

Bu adam kim?

Mı l'ır xet?

Мы лIыр хэт?

Bu kadın kim acaba?

Mı l'ır bzılhfığer xeta?

Мы бзылъфыгъэр хэта?

Kim o?

Xet ar?

Хэт ар?

Kim onlar?

Xet axer?

Хэт ахэр?

Siz kimsiniz?

Şüxeta?

Шъухэта?

Kimdir oradaki (orada var olan)?

Xeta aş şı'er?

Хэта ащ щыIэр?

Nedir elindeki (elinizdeki)?

Sıda p'ığır (şü'ığır)?

Сыда пIыгъыр (шъуIыгъыр)?

Nedir dediğin (dediğiniz)?

Sıda khep'uağer (kheşü'uağer)?

Сыда къэпIуагъэр (къэшъуIуагъэр)?

Ne yapıyorsun (yapıyorsunuz)?

Sıda pş'erer (şüş'erer)?

Сыда пшIэрэр (шъушIэрэр)?

Nedir yapmam gereken?

Sıda sş'en fayér?

Сыда сшIэн фаер?

Ne yapmam gerek?

Sıd sş'en fay?

Сыд сшIэн фай?

Ne yapacak olduğum?

Sıd sş'eştır?

Сыд сшIэщтыр?

Ne yapacağız?

Sıd tş'eşt?

Сыд тшIэщт?

Ne istiyorsun (istiyorsunuz)?

Sıda wuzıfayér (şüzıfayér)?

Сыда узыфаер (шъузыфаер)?

Ne bunun durumu (hali)?

Sıd mır zışışır?

Сыд мыр зыщыщыр?

Ne oldu?

Sıd xhuğe?

Сыд хъугъэ?

Ne(dir) olan?

Sıd xhuğer?

Сыд хъугъэр?

Bunun için (bu konuda) ne düşünüyorsun?

Mış payé sıd wuzegupşıserer?

Мыщ пае сыд узэгупшысэрэр?

Bunun için (bu konuda) ne düşünüyorsunuz?

Mış payé sıd şüzegupşıserer?

Мыщ пае сыд шъузэгупшысэрэр?

Bu ne demek (ne anlamına gelir)?

Sıd mış khiç'ırer?

Сыд мыщ къикIырэр?

Bu kelimenin anlamı ne?

Mı guşı'em sıd khiç'ırer?

Мы гущыIэм сыд къикIырэр?

Neredeyiz?

Tıde tışı'?

Тыдэ тыщыI?

Nerede o?

Tıde ar?

Тыдэ ар?

Nerede yaşıyorsun (yaşıyorsunuz)?

Tıde wuşıpsewure (şüşıpsewure)

Тыдэ ущыпсэурэ (шъущыпсэурэ)?

Tuvalet nerede?

Psıwuner teşı'a?

Псыунэр тэщыIа?

... ‘yı nerede bulabilirim?

... tıde khışızğotın slheç'ışta?

тыдэ къыщызгъотын слъэкIыщта?

Ne zaman hareket ediyorsun?

Sıdiğo wuéjejıre?

Сыдигъо уежьэжьырэ?

Ne zaman hareket ediyorsunuz?

Sıdiğo şüéjejıre?

Сыдигъо шъуежьэжьырэ?

Nereye gidiyorsun (gidiyorsunuz)?

Tıde wuk'ore (şük'ore)?

Тыдэ укIорэ (шъукIорэ)?

Nereden çıktın (geldin)?

Tıde wukhiç'ığ?

Тыдэ укъикIыгъ?

Nereden çıktınız (geldiniz)?

Tıde şükhiç'ığ?

Тыдэ шъукъикIыгъ?

Neerden çıkıyorsunuz (geliyorsunuz)?

Tıde şükhiç'ıre?

Тыдэ шъукъикIырэ?

Saat kaçta?

Sıhatır thapşem?

Сыхьатыр тхьапшэм?

Saat kaç?

Sıhatır thapşa?

Сыхьатыр тхьапша?

Senin bakışın (sizin bakışınız) nedir?

Sıd wuiyéplhıç'er (şüiyéplhıç'er)?

Сыд уиеплъыкIэр (шъуиеплъыкIэр)?

Nedir fiyatı?

Sıd yıwuaser?

Сыд ыуасэр?

Kaç kez (defa, kere)?

Thapşre?

Тхьапшрэ?

Oraya nasıl giderim?

Aş sıdewuştewu sık'oşta?

Ащ сыдэущтэу сыкIощта?

Orası uzak (yakın) mı?

Ar çıja (blağa)?

Ар чыжьа (благъа)?

Orası uzaktır (yakındır)

Ar çıje (blağe)

Ар чыжьэ (благъэ)

İzin verir misin (verir misiniz)?

Fit sıpş'ına (sışüş'ına)?

Фит сыпшIына (сышъушIына)?

Ne amaçla?

Lheğunewu yi'er sıda?

Лъэгъунэу иIэр сыда?

Ne kadar uzun süre?

Thapşıre khetışta?

Тхьапшырэ къэтыщта?

Problem olan (mesele olan) ne?

Problémer sıd?

Проблемэр сыд?

Bu ... kimin?

Mı ... –r xet yiy?

Мы …-р хэт ий?

Bu gerçek mi?

Mır şşıpkha?

Мыр шъыпкъа?

Gerçektende o öyle mi?

Şşıpkhemç'e ar arewu şıta?

ШъыпкъэмкIэ ар арэу щыта?

Doğru mu? / Hakikaten? / Gerçek (sahi) mi?

Tereza? / Zafa? / Şşıpkha?

Тэрэза? / Зафа? / шъыпкъа?

Adıgece nasıl (olarak) bunu söylersin?

Adıgabzeç'e tawuştewu mır khep'on?

АдыгабзэкIэ таущтэу мыр къэпIон?

Söylediğimi anlıyor musun?

S'orer khıbgure'ua?

СIорэр къыбгурэIуа?

Söylediğimi anlıyor musunuz?

S'orer khıjügure'ua?

СIорэр къыжъугурэIуа?

Doğru mu anladım?

Terezewu khızgurı'uağa?

Тэрэзэу къызгурыIуагъа?

Şu ... verir misin (misiniz)?

Mowu, …khısetba (khıseşütba)

Моу, … къысэтба (къысэшъутба)

Bana gösterir misin (misiniz) o ...-yi?

Mowu, séğeplhba (séjüğeplhba) a ...-m?

Моу, сегъэплъба (сежъугъэплъба) а ...-м?

Bana yardım eder misin (misiniz)?

Mowu, khızde'apı'aba (şükhızde'apı'aba)

Моу, къыздэIэпыIэба (шъукъыздэIэпыIэба)

Kime başvurmam (müracaat etmem) gerekiyor?

Xeta sızek'ol'en fayér?

Хэта сызэкIолIэн фаер?

...-le konuşabilir miyim?

sıdeguşı'anewu xhuşta?

сыдэгущыIэнэу хъущта?

Bana söyleyebilir misin (misiniz)?

Khısep'on plheç'ışta (khıseşü'on şülheç'ışta)?

КъысэпIон плъэкIыщта (къысэшъуIон шъулъэкIыщта)?

Sende (sizde) ... var mı?

wui'a (şüi'a)?

уиIа (шъуиIа)?

Sana (size) yardım edebilir miyim?

Sıbde'epı'en (sıjüde'epı'en) slheç'şta?

СыбдэIэпыIэн (сыжъудэIэпыIэн) слъэкIыщта?

... istiyor musun (musunuz)?

wufaya (şüfaya)?

уфая (шъуфая)?


Toplam 61343 ziyaretçi Ubıh